ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

Hieronder vindt u de Algemene Huurvoorwaarden van Huurons.online. Deze zijn steeds van

toepassing als je gebruik maakt van de diensten van Huurons.online.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Huurons.online: De Jager Tennis, tevens handelend onder de handelsnamen De Jager

Sportevents, Tennisorganisatie Remi de Jager en Huurons.online, gevestigd te (6658 EW)

Beneden-Leeuwen aan het adres Perzikstraat 38, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

onder nummer: 58355723;

2. Klant: de wederpartij die een Overeenkomst aangaat met Huurons.online;

3. Consument: de Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf;

4. Partijen: Huurons.online en de Klant gezamenlijk;

5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Huurons.online en de Klant, van welke

overeenkomst de Algemene Huurvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken;

6. Gehuurde: elke door Huurons.online aan de Klant in verhuur gegeven roerende zaak, zoals

een statafel, springkussen, geluidsinstallatie, partytent of ballen kanon;

7. Schriftelijk: per post of e-mail;

8. Website: de website van Huurons.online, te raadplegen via www.huurons.online en alle

bijbehorende subdomeinen;

9. Algemene Huurvoorwaarden: deze Algemene Huurvoorwaarden van Huurons.online die zijn

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58355723.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere

(rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering

van de Overeenkomst. De Algemene Huurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

volgende Overeenkomsten tussen de Klant en Huurons.online, als de Klant de gelding ervan

in eerdere Overeenkomsten met Huurons.online heeft aanvaard.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, de

Algemene Huurvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen

dit Schriftelijk overeenkomen.

4. Het kan voorkomen dat Huurons.online niet altijd strikte naleving van de Algemene

Huurvoorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat

Huurons.online het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene

Huurvoorwaarden te verlangen.

5. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Huurvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast

dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Huurvoorwaarden aan.

Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee

zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt

gegeven.

Artikel 3 Wijzigen Algemene Huurvoorwaarden

Huurons.online behoudt zich het recht voor de Algemene Huurvoorwaarden te wijzigen of aan te

vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant.

Wijzigingen worden bekend gemaakt via de Website of per e-mail. Niet-inhoudelijke wijzigingen van

ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming Overeenkomst

1. Offertes kunnen door Huurons.online mondeling of Schriftelijk worden uitgebracht.

2. Alle offertes van Huurons.online zijn vrijblijvend. Een offerte van Huurons.online is daarnaast

tot 30 dagen na verzending geldig. Als de Klant een offerte aanvaardt, heeft Huurons.online

het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Een aanbod van Huurons.online vervalt als een bepaalde zaak – waarop het aanbod betrekking

heeft – in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4. Als de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod dan is Huurons.online daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Huurons.online

Schriftelijk anders aangeeft.

5. Huurons.online kan niet aan offertes worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatten.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

6. Alle mondelinge of Schriftelijke offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst

gedurende de normale werktijden van Huurons.online (van maandag tot en met vrijdag tussen

08:30 en 17:00 uur). Als de Klant van Huurons.online verlangt om het Gehuurde te leveren

buiten de normale werktijden van Huurons.online, dan is Huurons.online gerechtigd om

daarvoor een extra vergoeding bij de Klant in rekening te brengen.

7. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen een Schriftelijke Overeenkomst

hebben ondertekend, de Klant Schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte

van Huurons.online of op het moment dat Huurons.online zonder tegenspraak van de Klant

met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

8. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer Klanten, dan zijn zij hoofdelijk

aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende

(betalings)verplichtingen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Klant

1. De Klant zorgt ervoor dat alle informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem/haar of

Huurons.online nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Huurons.online

worden verstrekt. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

Huurons.online heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het

moment dat de Klant aan de hiervoor genoemde verplichting heeft voldaan.

2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten

dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt de Klant

Huurons.online onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.

3. De Klant draagt zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen,

beschikkingen en/of toestemmingen.

4. Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in de leden 1, 2 en/of 3 genoemde verplichtingen

en daaruit voor Huurons.online extra kosten of werkzaamheden voortvloeien of anderszins

schade ontstaat, dan is de Klant gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan

Huurons.online te vergoeden.

Artikel 6 Wijziging Overeenkomst

1. De Klant kan Huurons.online mondeling of Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te

wijzigen. Een wijzigingsverzoek kan betrekking hebben op een aanvulling op of vermindering

van hetgeen is overeengekomen. Huurons.online is te allen tijde gerechtigd om een verzoek

tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.

2. Als Huurons.online instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant

en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan heeft

Huurons.online het recht om bij annulering:

a. tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode 50% van de overeengekomen vergoeding

bij de Klant in rekening te brengen;

b. meer dan 24 uur maar minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode 75% van

de overeengekomen vergoeding bij de Klant in rekening te brengen;

c. 24 uur of minder voor aanvang van de huurperiode 100% van de overeengekomen

vergoeding bij de Klant in rekening te brengen.

3. Als Huurons.online instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant

en de Overeenkomst daardoor wordt aangevuld, dan zal Huurons.online de Klant informeren

over de kosten die daarmee gepaard gaan. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht van

de Klant met betrekking tot het aanvullen van de Overeenkomst, laat de aanspraken van

Huurons.online op betaling onverlet.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Huurons.online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.

Huurons.online garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat.

2. Huurons.online is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die

voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Huurons.online.

4. Als Partijen overeenkomen dat Huurons.online het Gehuurde op een door de Klant opgegeven

adres levert, dan brengt Huurons.online de verzendkosten bij de Klant in rekening. Daarnaast

is de Klant verplicht en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat een daartoe bij

Huurons.online kenbaar gemaakt persoon het Gehuurde op de afgesproken datum en op het

afgesproken tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het Gehuurde.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

Huurons.online heeft het recht om van degene die het Gehuurde in ontvangst neemt te

verlangen dat hij/zij zich legitimeert. Als de bij Huurons.online ter kenbaar gemaakte persoon

niet aanwezig is, dan is Huurons.online gerechtigd om het Gehuurde niet te leveren. Daarnaast

is de Klant verplicht om de extra kosten of schade die daardoor ontstaat aan Huurons.online

te vergoeden.

5. Als Partijen overeenkomen dat de Klant het Gehuurde aan het adres van Huurons.online

afhaalt, dan is de Klant verplicht en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij/zij het

Gehuurde op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip afhaalt. Als de Klant het

Gehuurde niet tijdig afhaalt, dan is Huurons.online gerechtigd om voor de opslag van het

Gehuurde een vergoeding te vragen. Het risico voor het Gehuurde – waaronder voor

beschadiging en vermissing – komt daarbij voor rekening van de Klant.

6. Is voor de levering van het Gehuurde een datum overeengekomen of opgegeven, dan is dit

voor Huurons.online geen fatale datum. Bij overschrijding van de betreffende datum moet de

Klant Huurons.online Schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant Huurons.online

een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen

te kunnen voldoen.

Artikel 8 Waarborgsom

1. De Klant is verplicht om de in de offerte/Overeenkomst genoemde waarborgsom voor

aflevering van het Gehuurde aan Huurons.online te betalen.

2. Als de Klant de waarborgsom niet tijdig en/of niet volledig aan Huurons.online voldoet, dan is

Huurons.online gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig te be indigen, onverminderd het

recht van Huurons.online op schadevergoeding.

3. Huurons.online is gerechtigd om hetgeen de Klant ten onrechte onbetaald laat,

schadevergoedingen en overige kosten met de ontvangen waarborgsom de verrekenen.

4. De waarborgsom wordt door Huurons.online teruggeven als vaststaat dat de Klant aan al

zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 Inspectie, risico en verzekering

1. De Klant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

van het Gehuurde.

2. De Klant is verplicht om het Gehuurde direct na het in ontvangst nemen te inspecteren op

gebreken. Vermeldt de Klant binnen 3 uur na in ontvangst name bij Huurons.online geen

gebreken, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn geleverd en aanvaard in de staat die de Klant

mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst

betrekking heeft. Gebreken dienen door de Klant binnen de hiervoor gestelde termijn te allen

tijde Schriftelijk bij Huurons.online te worden gemeld.

3. Op het moment dat de Klant het Gehuurde in ontvangst heeft genomen, gaat het risico op en

de aansprakelijkheid voor het Gehuurde over op de Klant, tenzij Partijen Schriftelijk anders

zijn overeengekomen.

4. De Klant is verplicht het Gehuurde – voor zover mogelijk – onverwijld tegen de gebruikelijke

risico’s – zoals schade en diefstal – te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 10 Gebruik Gehuurde

1. De Klant is verplicht om als een ‘goed huisvader’ voor het Gehuurde te zorgen en deze in

goede staat te houden. De Klant zal daarbij de navolgende bepalingen in acht nemen:

2. De Klant mag het Gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het Gehuurde is

bestemd.

3. Het is de Klant niet toegestaan om het Gehuurde te verplaatsen naar of te gebruiken op een

andere locatie dan de plaats van aflevering, tenzij Huurons.online daarvoor voorafgaand

Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4. Het is de Klant niet toegestaan het Gehuurde door te verhuren of anderszins ter beschikking

te stellen aan derden.

5. Het is de Klant niet toegestaan om veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen. Hieronder

wordt mede verstaan het vervangen van onderdelen aan het Gehuurde.

6. Als derden enig recht op het Gehuurde willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht

om Huurons.online daarvan direct – uiterlijk binnen 8 uur – op de hoogte te brengen.

7. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat het Gehuurde uitsluitend in overeenstemming met

de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen wordt gebruikt.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

8. De Klant verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het

Gehuurde gedurende de Overeenkomst te zullen betalen. Huurons.online heeft in dat geval

het recht administratiekosten ten bedrage van € 50,- per geval bij de Klant in rekening te

brengen.

9. De Klant is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van

schade, diefstal, vermissing en/of verduistering, zoals het (correct) gebruiken van sloten

alsmede het afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het Gehuurde.

10. In geval van diefstal, vermissing of verduistering van het Gehuurde is de Klant verplicht om –

uiterlijk binnen 8 uur na ontdekking daarvan – bij Huurons.online te melden en mee te werken

aan een eventuele aangifte bij een politiebureau.

11. De Klant is verplicht om schade aan of veroorzaakt met het Gehuurde onmiddellijk – uiterlijk

binnen 8 uur na het ontstaan ervan – Schriftelijk bij Huurons.online te melden. In geval van

schade aan het Gehuurde, is het de Klant niet toegestaan om het Gehuurde te gebruiken,

tenzij Huurons.online Schriftelijk anders aangeeft.

12. Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in lid 1 t/m 11 van dit artikel genoemde

verplichtingen, dan is de Klant verplicht om de daaruit voortvloeiende kosten en schaden aan

Huurons.online te vergoeden.

Artikel 11 Huurtermijn, retournering en risico

1. De huurtermijn wordt overeengekomen in de Overeenkomst.

2. Als de einddatum van de huurtermijn wordt overschreden, dan is de Klant aan Huurons.online

een vergoeding verschuldigd gelijk aan de overeengekomen prijs per dag voor iedere dag dat

de Klant het Gehuurde te laat inlevert. Daarnaast is Huurons.online gerechtigd om de schade

die zij daardoor lijdt en de kosten die zij daardoor moet maken bij de Klant in rekening te

brengen.

3. Wordt het Gehuurde voor de einddatum geretourneerd, dan is de Klant niettemin de volledige

prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst verschuldigd.

4. De Klant zal het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst opleveren in de staat die

Huurons.online mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de

Overeenkomst betrekking heeft. De Klant zal het Gehuurde in ieder geval – behoudens normale

slijtage – zonder gebreken en in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan

Huurons.online. Huurons.online is gerechtigd om – zo nodig – de kosten voor herstel en/of

reiniging bij de Klant in rekening brengen.

5. Als Partijen overeenkomen dat de Klant het Gehuurde op het adres van Huurons.online

retourneert, dan is de Klant verplicht om dit op de afgesproken datum en het afgesproken

tijdstip te doen.

6. Als Partijen overeenkomen dat Huurons.online het Gehuurde bij de Klant ophaalt en

Huurons.online op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip niemand aantreft, is

Huurons.online bevoegd het Gehuurde mee te nemen. Als dat niet mogelijk is dan, brengt

Huurons.online een boete van € 50,- bij de Klant in rekening. Daarnaast is Huurons.online

gerechtigd om de schade die zij daardoor lijdt en de kosten die zij daardoor moet maken bij

de Klant in rekening te brengen.

7. Is het Gehuurde bij het ophalen niet in gereedheid gebracht transport, dan verbeurt de Klant

een onmiddellijk opeisbare boete van € 50,-, onverminderd het recht van Huurons.online op

aanvullende schadevergoeding.

8. Het Gehuurde wordt na retournering door Huurons.online ge nspecteerd, desgewenst op

afspraak in aanwezigheid van de Klant. Indien bij voornoemde controle schade aan het

Gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte

gesteld. De Klant is aansprakelijk voor de geconstateerde schade en is verplicht om de schade

aan Huurons.online te vergoeden.

Artikel 12 Opzegging Overeenkomst

De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst na aanvang van de huurperiode tussentijds op te

zeggen. Huurons.online kan de Overeenkomst na ontvangst van de huurperiode tussentijds

opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

Artikel 13 Prijzen en betaling

1. Alle door Huurons.online genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief andere heffingen

welke van overheidswege worden opgelegd, reiskosten, verzendkosten en andere bijkomende

kosten, tenzij Schriftelijk anders door Huurons.online vermeld.

2. Als een prijs is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist

blijken te zijn, dan heeft Huurons.online het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de

Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

3. Huurons.online is te allen tijde gerechtigd om een aanbetaling van de Klant te verlangen.

Zolang de aanbetaling niet door de Klant is voldaan, mag Huurons.online haar verplichtingen

die voortvloeien uit de Overeenkomst opschorten.

4. Huurons.online is gerechtigd om periodiek te factureren.

5. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

6. Als de Klant niet binnen de in lid 4 genoemde betalingstermijn volledig aan zijn

betalingsverplichting voldoet, dan is de Klant in verzuim. De Klant moet in dat geval de

wettelijke incassokosten en rente aan Huurons.online voldoen. Daarnaast komen alle kosten,

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Huurons.online moet maken ter incasso van

hetgeen de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.

7. Als de Klant een Consument is en de Consument niet binnen de in lid 4 genoemde

betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan stelt Huurons.online de

Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn

betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument vervolgens

opnieuw niet tijdig en niet volledig aan zijn betalingsverplichting, dan is de Consument in

verzuim. De Consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan

Huurons.online voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, die Huurons.online moet maken voor de incasso van hetgeen de

Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument

8. Huurons.online heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Huurons.online voldoet eerst

in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde

rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

9. Huurons.online kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Huurons.online op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om

een aanvraag van de Klant te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals

vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 14 Klachten

1. De Klant kan dient een klacht Schriftelijk bij Huurons.online in te dienen. Als een klacht

betrekking heeft op een factuur, dan moet de klacht binnen 7 dagen na factuurdatum bij

Huurons.online worden gemeld. Als een klacht betrekking heeft op een gebrek aan het

Gehuurde, dan moet de klacht binnen de inspectieperiode zoals vermeld in artikel 8 lid 2 van

de Algemene Huurvoorwaarden bij Huurons.online worden gemeld. Iedere klacht dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Huurons.online in staat

is adequaat te reageren.

2. Als een klacht later wordt gemeld dan zoals bepaald in lid 1, dan hoeft Huurons.online een

klacht niet in behandeling te nemen.

3. Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

4. De Klant moet Huurons.online in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Klant

moet het Gehuurde dan ook voor zijn rekening en risico aan Huurons.online ter beschikking

stellen.

5. Als Huurons.online oordeelt dat de klacht terecht is, dan zal Huurons.online – naar keuze van

Huurons.online – het Gehuurde vervangen of een vergoeding aan De Klant voldoen die

maximaal de reeds door de Klant betaalde prijs bedraagt.

6. Als Huurons.online oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor

ontstaan aan de zijde van Huurons.online – zoals onderzoekskosten – voor rekening van de

Klant.

Artikel 15 Opschorting en Ontbinding

Huurons.online heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht

om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

b. Huurons.online na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die

goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;

d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend;

e. ten laste van de Klant beslag is gelegd;

f. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;

g. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking

tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.

De Klant is verplicht om Huurons.online onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in

sub c tot en met g bedoelde gebeurtenis.

Artikel 16 Privacy

Huurons.online verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform privacyverklaring. Deze is te

vinden op de Website.

Artikel 17 Overmacht

1. Huurons.online kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden

gehouden als Huurons.online in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt – naast hetgeen uit de wet en jurisprudentie voortvloeit – mede, maar

niet uitsluitend, verstaan: pandemie n, epidemie n, wanprestatie door (toe)leveranciers,

overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid,

storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog,

terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.

3. Als een overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, hebben partijen het recht om de

Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst

gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor

het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Huurons.online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Huurons.online is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige

gegevens.

2. Huurons.online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten tijde van overmacht

(artikel 17).

3. Huurons.online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

a. het niet naleven van de gebruiksinstructies en/of (overige) handleidingen van het

Gehuurde;

b. ondeskundig gebruik van het Gehuurde;

c. plaatsing, bewerking en/of verwerking van het Gehuurde;

d. het Gehuurde te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Gehuurde is bedoeld.

4. Huurons.online is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Huurons.online kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor de directe schade die is ontstaan door

een aantoonbaar defect in het Gehuurde die kan worden toegerekend aan Huurons.online en

reeds aanwezig was voor de levering van het Gehuurde, waardoor het Gehuurde niet goed

werk.. Onder directe schade wordt verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene

Huurvoorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huurons.online

aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in

deze Algemene Huurvoorwaarden.

6. De aansprakelijkheid van Huurons.online is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde

van de aansprakelijkheidsverzekering van Huurons.online in het betreffende geval wordt

uitgekeerd.

7. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt verstrekt,

geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor

de Overeenkomst waar de schade uit voortgevloeid is.

8. Elke aansprakelijkheid van Huurons.online vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het

tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel andere wijze is ge indigd.

9. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde of veroorzaakt door het Gehuurde,

met inbegrip van de schade in verband met beschadiging, diefstal, vermissing of verduistering

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Huurons.online

van het Gehuurde. Het voornoemde geldt ongeacht of de Klant schuld heeft aan de schade, de

diefstal of het verlies.

10. De schade wegens diefstal, vermissing of verduistering van het Gehuurde dan wel in geval van

het vergaan van het Gehuurde wordt – naar het oordeel van Huurons.online – berekend op

basis van de vervangingswaarde of dagwaarde.

11. De Klant is verplicht om de door Huurons.online gemaakte expertisekosten voor het vaststellen

van de schade aan het Gehuurde of veroorzaakt met het Gehuurde aan Huurons.online te

voldoen.

12. Voor rekening van de Klant, en daarvoor vrijwaart de Klant Huurons.online, komen in ieder

geval:

a. schade veroorzaakt door grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde

van de Klant;

b. boetes en/of kosten voor Huurons.online, die voortvloeien uit handelingen van de Klant.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Huurons.online partij is, is Nederlands recht van

toepassing.

2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Huurons.online en de

Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin

Huurons.online is gevestigd.

×